Tidlig Opsporing og Indsats

Trivselskema:

Trivselskema - skal sikre regelmæssig og systematisk vurdering af barnets trivsel og udvikling

Trivselsskemaet skal anvendes af alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver, skole, SFO, Ungdomsskolen og klubberne 3 gange om året. Første gang i januar, dernæst i april og sidste gang i oktober.

Skemaet har til formål at opspore børn i mistrivsel. Hvert barns trivsel vurderes på baggrund af en række udviklingspsykologiske kriterier: Børnene opdeles herefter i henholdsvis grøn, gul eller rød position.

Vurderingen af børnenes trivsel laves først af hver enkelt fagperson med ansvar for børnene/klassen, børnegruppen etc. og følges derefter op af en faglig struktureret dialog mellem kolleger/de voksne i teamet omkring børnene. Alle børns trivsel drøftes.

Den strukturerede dialog har til formål at sætte ord på den første `undren´, på de signaler på eventuel mistrivsel, som den enkelte har iagttaget hos barnet.

Det er en vigtig pointe, at der i dialogen fremkommer flere perspektiver på barnets/børnenes trivsel. Det sete afhænger som bekendt af øjnene der ser, og af den kontekst og de relationer børnene og vi- de voksne- indgår i.

Overgange:

Overgangsskema - skal sikre viderebringelse af relevant viden om et barn fra en institution/professionel til den næste.

For at sikre at alle børn får den bedst mulige overgang fra en institution til en anden, og for at sikre at vigtig viden ikke går tabt i overgange, er der i Viborg Kommune udviklet en fælles overgangsmodel og et fælles overgangsskema.

Overgangsmodellen og overgangsskemaet anvendes hver gang et barn skifter fra sundhedsplejen til dagpleje og vuggestue, fra dagpleje og vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole og SFO. Overgangsmodellen beskriver rammen for hvordan samarbejdet skal foregå mellem de voksne ved barnets overgang fra et sted til det næste.

Overgangsskemaet udfyldes i en dialog mellem forældre og de professionelle og skal være med til at sikre at relevant viden om barnet bringes med ind i den nye sammenhæng